Tập đoàn VNPT nắm gần 2 tỷ USD tiền mặt, lợi nhuận 2020 giảm nhẹ

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa ra báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2020.

Doanh thu hợp nhất 50.515 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế 7.055 tỷ đồng. Kết quả này không biến động đáng kể so với năm 2019.

Với công ty mẹ VNPT, doanh thu đạt 40.644 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5.242 tỷ đồng.

Tập đoàn VNPT nắm gần 2 tỷ USD tiền mặt  - Ảnh 1.

You may also like...