Mục tiêu nhà ở giá thấp

Mục tiêu tập trung giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân, đặc biệt là các hộ gia đình nghèo.

– Thưa Bộ trưởng, nhìn lại nhiệm kỳ 2016 -2020, Bộ trưởng tâm đắc nhất điều gì?

Nhiệm kỳ 2016-2020, trong điều kiện đất nước và ngành xây dựng có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng hết sức nặng nề của dịch bệnh Covid 19, trong bối cảnh này, với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là: Kịp thời, nghiêm túc và xây dựng các chương trình hành động sát hợp, khả thi để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ đã ban hành gần 50 chương trình, kế hoạch hành động và nỗ lực lớn, quyết liệt triển khai đến từng đơn vị với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực. Đồng thời xác định các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm chỉ đạo thực hiện.

Với những kết quả của ngày hôm nay, có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Xây dựng đã xác định đúng, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các vấn đề lớn, then chốt, căn cốt để tạo các chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá của ngành Xây dựng hiện nay và trong thời gian tới.

Ngành Xây dựng đã đạt được những kết quả tích cực trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong kế hoạch. Toàn Ngành duy trì được tốc độ tăng trưởng trung bình ở mức khá cao 8,5%-8,7%/năm, cao hơn mục tiêu kế hoạch 5 năm cả nước đặt ra là 8,0-8,5%/năm.

Trong kết quả chung của ngành xây dựng có một số điểm nổi bật là:

Thứ nhất: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều đổi mới. Đến nay, về cơ bản hệ thống chính sách, pháp luật về xây dựng đã tương đối hoàn chỉnh, đầy đủ và đồng bộ với các pháp luật liên quan; đủ sức điều chỉnh các hoạt động trong thực tiễn và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ hai: Trong nhiệm kỳ qua, Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai một số đề án có tính quyết định đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của toàn xã hội và của từng công trình, dự án đầu tư xây dựng; góp phần phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong hoạt động đầu tư xây dựng; góp phần hoàn thiện thị trường xây dựng theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với xu hướng phát triển và thông lệ quốc tế.

Cụ thể như các Đề án: Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đổi mới lý luận, phương pháp quy hoạch và phát triển đô thị; Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030…

Mục tiêu nhà ở giá thấp - Ảnh 1.

You may also like...