Lỗ luỹ kế 2.428 tỷ đồng và tồn tại yếu tố nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, HAGL Agrico (HNG) nói gì?

HAGL Agrico (HNG) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên với 512 tỷ doanh thu, giảm 56% so với cùng kỳ. Khấu trừ, Công ty lỗ ròng gần 123 tỷ đồng, nửa đầu năm 2020 lãi hơn 11 tỷ đồng.

Giải trình, HNG cho biết do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm giá mua vật tư nông nghiệp, bao bì đóng gói, đặc biệt là chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng.

Đồng thời trong kỳ Công ty cũng thực hiện trích lập dự phòng một số khoản phải thu. Trong khi đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 chủ yếu đến từ việc hoàn nhập chi phí thuế đã trích vào các năm trước 156 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản HNG vào mức 22.827 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 5.809 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn. Tài sản dài hạn hơn 17.018 tỷ đồng, phải thu dài hạn chiếm hơn 4.601 tỷ đồng.

Về nợ, HNG đang ghi nhận dư nợ 14.658 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn với gần 10.276 tỷ đồng. Hiện, dư nợ vay (ngắn + dài hạn) của HNG vào mức 12.020,5 tỷ đồng. Vốn chủ ở mức 8.169,5 tỷ, HNG đang lỗ luỹ kế hơn 2.428 tỷ đồng.

Với cơ cấu vốn trên, cùng với việc vi phạm một số điều khoản vay trong kỳ, HNG tồn tại yếu tố cho thấy nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục. Do đó, báo cáo này được Công ty lập trên giả định hoạt động liên tục, trong đó HNG sẽ có thể sử dụng được tài sản và thanh toán các khoản nợ trong quá trình HĐKD bình thường trong tương lai gần. Ngoài ra, tại ngày lập BCTC, Công ty cho biết đang trong quá trình tiếp tục triển khai các dự án để đảm bảo dòng tiền kinh doanh, tái cơ cấu một số khoản nợ và đang thương thảo với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm.

Đặc biệt, ngày 3/8/2018, HNG đã ký kết hợp tác chiến lược với Thaco, do đó Thaco cam kết hỗ trợ HNG trong việc tái cơ cấu tài chính và huy động vốn. Đến tháng 6/2019, HNG tiếp tục ký hợp đồng bao tiêu nông sản với Thagrico, qua đó Thagrico sẽ hỗ trợ mua và phân phối sản phẩm của HNG.

Vào ngày lập BCTC này, HNG và Thagrico đang trong quá trình làm việc để thống nhất phương án xử lý các khoản phải thu từ việc thanh lý đầu tư và các khoản phải trả giữa hai bên, nhằm đảm bảo xử lý được nợ phải trả đến hạn cho Thagrico vừa không ảnh hưởng đến dòng tiền của Công ty.

Lỗ luỹ kế 2.428 tỷ đồng và tồn tại yếu tố nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, HAGL Agrico (HNG) nói gì? - Ảnh 1.

You may also like...