Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

CTCP Khoáng sản Fecon (FCM): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán tiền vào 14/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ phát hành 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Ngày 3/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Địa ốc Tân Bình (TBR): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021.

CTCP Xi măng La Hiên VVMI (CLH): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (GND): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Tổng công ty thương mại XNK Thanh Lễ (TLP): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,37% (01 cổ phiếu nhận 37 đồng). Thời gian thanh toán 14/12/2021.

CTCP Logistics Vicem (HTV): Ngày 29/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 23/12/2021.

CTCP Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề nhân sự.

CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW): Ngày 30/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24% (01 cổ phiếu nhận 424 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP (TL4): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 9/12/2021.

CTCP Địa ốc Sacom (SLD): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,42% (01 cổ phiếu nhận 142 đồng). Thời gian thanh toán 31/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 80:1.

You may also like...