Lấy ý kiến các ngân hàng về kế toán chi phí lãi vay của doanh nghiệp BOT

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị Hiệp hội Ngân hàng có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay theo doanh thu như đề xuất của một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạ tầng giao thông dưới hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (gọi tắt là doanh nghiệp BOT).

Theo đó, các doanh nghiệp này đề nghị việc cho phép doanh nghiệp BOT phân bổ lãi vay theo doanh thu.

Cụ thể theo phản ánh của doanh nghiệp này, đặc thù của loại hình BOT là doanh thu những năm đầu thường thấp, doanh thu những năm sau sẽ cao hơn năm trước, trong khi doanh nghiệp vẫn phải trả lãi vay dẫn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp những năm đầu bị lỗ.

Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn được phân bổ lãi vay theo doanh thu, mà không thực hiện việc ghi nhận lãi vay tại thời điểm phát sinh theo quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Theo đó, Hiệp hội Ngân hàng đã có đề nghị với các ngân hàng căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan, tình hình thực tiễn hoạt động cho vay và thực tiễn hoạt động các doanh nghiệp BOT để có ý kiến về phương án phân bổ lãi vay theo doanh thu như đề xuất của các doanh nghiệp nêu trên.

Hiệp hội Ngân hàng cũng lưu ý các ngân hàng khi góp ý cũng cần lưu ý các đặc điểm hoạt động có tính chất đặc thù của các doanh nghiệp BOT; các cơ chế, chính sách của Nhà nước hiện hành liên quan đến hoạt động này.

Một số lưu ý khác cũng được Hiệp hội Ngân hàng đề cập là các khó khăn của tổ chức tín dụng và của doanh nghiệp có thể phát sinh, từ đó đề xuất các giải pháp có tính khả thi để tháo gỡ; thông lệ quốc tế đối với loại hình hoạt động tương tự, khung khổ pháp lý liên quan để có thể thực hiện các thông lệ này./.

You may also like...