Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt

Tuần qua UBCKNN đã công bố rất nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Bảo Minh bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 27/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) số tiền 70 triệu đồng.

Nguyên nhân do Tổng Công ty Bảo Minh đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên hệ thống công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau như Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.

Giao dịch cổ phiếu AAT, người nhà Kế toán trưởng Tiên Sơn Thanh Hóa bị phạt

Ngày 26/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định phạt đối với ông Lê Khắc Hùng, người có liên quan tới ông Tống Anh Linh – Kế toán trưởng CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (mã chứng khoán AAT) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Lê Khắc Hùng đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Lê Khắc Hùng đã bán 25.000 cổ phiếu AAT vào ngày 30/3/2021, bán 20.000 cổ phiếu AAT vào ngày 31/3/2021, bán 65.000 cổ phiếu AAT vào ngày 01/4/2021 nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu PET, Tổng Giám đốc công ty bị phạt

Ngày 26/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Tiến Dương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần tổng hợp dầu khí (mã chứng khoán PET) số tiền 50 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Vũ Tiến Dương đã giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin. Cụ thể, theo công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Tiến Dương được thực hiện mua 200.000 cổ phiếu PET từ ngày 22/01/2021 đến ngày 16/02/2021. Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Dương đã mua 90.000 cổ phiếu PET vào ngày 20/01/2021.

Giao dịch cổ phiếu CGV, một nhà đầu tư bị phạt 30 triệu đồng

Cũng trong ngày 26/10/2021, ông Nguyễn Miên Tiến, nhà đầu tư có địa chỉ tại Tầng 8, tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị phạt 30 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Nguyễn Miên Tiến đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 24/3/2021, ông Nguyễn Miên Tiến bán 10.000 cổ phiếu CGV của CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam (mã chứng khoán CGV), làm giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CGV (giảm từ 5% xuống còn 4,89%); tuy nhiên, ngày 08/4/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Miên Tiến.

Giao dịch cổ phiếu HAS, thư ký HĐQT Hasico bị phạt

Cũng trong ngày 26/10/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hà Thu Nga, người quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị CTCP Hasico (mã chứng khoán HAS) tổng số tiền 10 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Hà Thu Nga đã giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, bà Hà Thu Nga đã bán 11.200 cổ phiếu HAS vào ngày 22/4/2021 không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố (từ ngày 27/4/2021 đến ngày 15/5/2021) và công bố thông tin kết quả giao dịch ngày 26/5/2021, không đúng thời hạn theo quy định.

Giao dịch cổ phiếu CTI, Thành viên BKS và Thành viên HĐQT Cường Thuận Idico bị phạt

Cùng ngày 26/10/2021, bà Vũ Thị Thúy, Thành viên HĐQT CTCP Cường Thuận Idico (mã chứng khoán CTI) bị phạt 22,5 triệu đồng.

Nguyên nhân do và Vũ Thị Thúy đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, bà Thúy đã mua 1 triệu cổ phiếu CTI từ ngày 04/10/2019 đến ngày 14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 31/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Vũ Thị Thúy.

Cũng giao dịch cổ phiếu CTI, bà Đầu Thị Huyền, Thành viên BKS Cường Thuận Idico bị phạt 22,5 triệu đồng. Nguyên nhân cũng do bà Đầu Thị Huyền đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, bà Đầu Thị Huyền đã mua 1 triệu cổ phiếu CTI từ ngày 04/10/2019 đến ngày 14/10/2019. Tuy nhiên đến ngày 30/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Đầu Thị Huyền.

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

You may also like...