Thành Thành Công Biên Hòa (SBT) trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi tỷ lệ hơn 11%

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi. Tỷ lệ chi trả 11,054% giá trị phát hành/năm. Năm được tính là 365 ngày, tiền cổ tức năm 2021 được tính từ 1/1 đến 31/12/2021. Thời gian chi trả vào 15/12/2021.

Hồi năm 2019, SBT đã bán thành công hơn 21,6 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi cho DEG – Duetsche Investitio NS – UND Entwickl Ungsgese LL – Schaft MBH với giá trị phát hành hơn 648 tỷ đồng. Lần này, SBT trả cổ tức tỷ lệ hơn 11% cho DEG theo thỏa thuận cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Như vậy Thành Thành Công Biên Hòa sẽ chi khoảng 71,6 tỷ đồng trả cổ tức cho số cổ phần ưu đãi cổ tức này.

Năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính của Thành Thành Công Biên Hòa bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau) đạt 14.925 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,8% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 79,2% lên mức 650 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2021 Thành Thành Công Biên Hòa còn 843 tỷ  lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 16 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 6.712 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

You may also like...