Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (DCM): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2021.

CTCP Phân bón Miền Nam (SFG): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 26/7/2021.

CTCP Than Mông Dương – Vinacomin (MDC): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 9/7/2021.

CTCP Dược Trung Ương 3 (TW3): Ngày 25/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2021.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Đại lý hàng hải Việt Nam (VSA): Ngày 5/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 và 2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 15% và trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/7/2021.

CTCP Lilama 69-2 (L62): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021.

CTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (MLC): Ngày 7/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2002 bằng tiền tỷ lệ 15,38897% (01 cổ phiếu nhận 1.539 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2021.

You may also like...