Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán SHS (SHS): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 6/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 10,36 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 5%. Ngoài ra SHS cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 103 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 13.500 đồng/cổ phiếu.

CTCP Thế giới số (DGW): Ngày 23/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/9/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 44,2 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 100%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 442 tỷ đồng.

CTCP Create Capital Việt Nam (CRC): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2021. Đồng thời cổng ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 15 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.

CTCP Cảng Hải Phòng (PHP): Ngày 26/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC): Ngày 10/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP cao su Tân Biên (RTB): Ngày 10/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh  toán 20/9/2021.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Dệt kim Hà Nội (HKC): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB): Ngày 9/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (THU): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,06% (01 cổ phiếu nhận 506 đồng). Thời gian thanh toán 15/9/2021.

You may also like...