Khi làm thủ tục rút BHXH 1 lần, người lao động có được nhận luôn

Thời điểm được nhận tiền trượt giá khi rút BHXH 1 lần

Các văn bản pháp luật hiện không ghi nhận thuật ngữ “tiền trượt giá BHXH”. Song, đây lại là cách gọi dùng để chỉ số tiền nhận thêm do được điều mức tiền lương hoặc thu nhập của những tháng đã đóng BHXH.

Theo Điều 63 Luật BHXH năm 2014, tiền lương hoặc thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động sẽ được nhân với hệ số trượt giá BHXH do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đã đóng BHXH.

Như vậy, tiền trượt giá BHXH sẽ được tính luôn vào mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm cơ sở xác định mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động theo công thức sau:

Đóng BHXH bắt buộc:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

You may also like...