Hà Nội: 28 nghìn tỷ đồng thu từ giao đất, cho thuê đất

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo số 125/BC-UBND về đánh giá tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Trong đó ghi rõ hàng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố nghị quyết phê duyệt danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Trên cơ sở đó, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Trên thực tế, công tác thu hồi đất giao đất, cho thuê đất đã ghi nhận góp phần tạo nguồn thu ngân sách từ đất hàng năm khoảng 20.000-28.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% – 18% tổng nguồn thu ngân sách thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng Thủ đô.

Đồng thời hàng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố cũng đều ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố; và tăng nguồn thu ngân sách cấp huyện để đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới .

Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố đã thu hồi đất và giải phóng mặt bằng 2.873 dự án, với tổng diện tích là 16.106ha. Trong đó, 388 dự án đã hoàn thành, 2.485 dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện. Số phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là 121.106 phương án, bố trí tái định cư cho 6.887 hộ.

You may also like...