Đức Long Gia Lai nợ quá hạn thanh toán hơn 1.800 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ, được soát xét bởi công ty kiểm toán VietValues. Theo đó, công ty kiểm toán này nhấn mạnh 2 vấn đề.

Thứ nhất, Đức Long Gia Lai đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền là 2.410 tỷ đồng. Các khoản vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Giải trình vấn đề này, Đức Long Gia Lai cho biết, ngày 1/2/2021, Hội đồng quản trị công ty đã ban hành quyết định về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan. Tất cả các khoản cho vay đều có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty tại báo cáo tài chính 6 tháng 2021.

Thứ hai, tại ngày 30/6/2021, khoản lỗ thuần của Đức Long Gia Lai là 842 tỷ đồng và cũng tại ngày này, các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn 239 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đức Long Gia Lai có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính là 1.808 tỷ đồng. Các điều kiện này khiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.

Theo giải trình của Đức Long Gia Lai, hiện tại công ty đang xây dựng phương án cấu trúc toàn diện tình hình tài chính của doanh nghiệp, đang lập kế hoạch và lộ trình thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả, quản lý, kiểm soát và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách chặt chẽ, tiết kiệm chi phí để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, tập trung thu hồi các khoản công nợ để thực hiện thanh toán một phần các khoản nợ quá hạn.

Mặt khác, công ty cũng đang phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản nợ gốc, miễn giảm lãi. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành pháp lý của các dự án thủy điện, điện mặt trời và điện gió để tìm kiếm đối tác huy động vốn để tất toán các khoản nợ quá hạn trong thời gian sắp đến, chậm nhất đến ngày 31/12/2023.

Đức Long Gia Lai khẳng định, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận hàng năm theo kế hoạch. Công ty cũng cho biết đã nhận được sự cam kết chính thức từ các thành viên góp vốn về việc cung cấp cho tập đoàn các hỗ trợ tài chính cần thiết để có thể thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đến hạn trong thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

Đức Long Gia Lai nợ quá hạn thanh toán hơn 1.800 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục - Ảnh 1.

You may also like...